Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter

Herunder finder du vedtægterne for Rødovre Frivilligcenter. 

Her kan du downloade vedtægterne i PDF-format

§ 1. Navn og hjemsted:

Stk. 1: Foreningen Rødovre Frivilligcenter er stiftet 24. maj 2007. Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune


 

§ 2. Formål:

Formålet med foreningen Rødovre Frivilligcenter er:

At støtte såvel foreninger, organisationer, interessergrupper som enkeltpersoner i udførelsen af frivilligt socialt arbejde

At etablere rammer, der tilskynder til, at det frivillige sociale arbejde i Rødovre Kommune til stadighed udvikler sig og har en høj kvalitet

At synliggøre det frivillige sociale arbejde i Rødovre Kommune

At sætte fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og social trivsel og den vigtige rolle de frivillige spiller i den sammenhæng

At skabe og styrke samarbejde på tværs af de frivillige sociale områder i Rødovre

At gøre den frivillige sociale indsats bredt accepteret og værdsat i lokalsamfundet

At udbygge og rodfæste samarbejdet mellem Rødovre Kommune og de frivillige aktører i kommunen på det sociale område


 

§ 3. Medlemskab:

Stk. 1: Alle foreninger og organisationer med interesse for det frivillige sociale arbejde og virke i Rødovre Kommune kan blive medlemmer af foreningen. Dette omfatter foreninger og organisationer inden for frivilligt socialt arbejde. Medlemsforeninger skal have gyldige vedtægter og have afholdt stiftende generalforsamling. Alle etablerede foreninger som gør brug af RFC's lokaler og udstyr skal være medlem af RFC.

Stk. 2: Bestyrelsen godkender, jf. Vejledning nr. 1 til Serviceloven afsnit IX, kapitel 30, optagelse i foreningen.

Stk. 3: Medlemmer har pligt til at efterleve Rødovre Frivilligcenters vedtægter. I modsat fald kan medlemmet ekskluderes. Forslag om eksklusion skal fremsættes med en skriftlig begrundelse (jf. § 4 stk. 4), og fremgå som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Eksklusionen vedtages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 4: Kommunen er født medlem af foreningen.

Stk. 5: Hvert medlem, herunder foreninger og organisationer samt kommunen, har én stemme.

Stk. 6: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


 

§ 4: Generalforsamling:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. Vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal. Dog gælder særlige regler ved eksklusion (§ 3 stk. 3), vedtægtsændringer (§ 8 stk. 2) og opløsning af foreningen (§ 9 stk. 2).

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i de lokale aviser og eventuelt via brev til medlemmerne med mindst en måneds varsel.

Stk. 3: Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabets forelæggelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand/ kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


 

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det, med skriftlig angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, og skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.

Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.


 

§ 6: Bestyrelsen

Stk. 1: Den overordnede ledelse af foreningen Rødovre Frivilligcenter varetages af en bestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen tilrettelægger, i samarbejde med centerets daglige leder, centerets aktiviteter. Centerets daglige leder refererer til formanden for bestyrelsen. Centerets yderligere personale refererer direkte til centerets daglige leder.

Stk. 3: Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer, heraf 1 kommunal embedsmand udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen. For at sikre en bred repræsentation i bestyrelsen skal bestyrelsen sammensættes af 1 repræsentant fra følgende grupper:

 • Syge-handicap
 • Ældre
 • Integration
 • Børne-familie

Såfremt der ikke er en opstillet kandidat fra de nævnte områder fordeles de resterende pladser i bestyrelsen ved en afstemning, hvor alle grupper og øvrige kan opstille. De personer med flest stemmer udtages til bestyrelsen, dog kan der i bestyrelsen kun sidde én repræsentant fra hver forening eller gruppe.

Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i ulige år. Kasserer og de øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, og er på valg i lige år. Sidstnævnte er således på valg første år efter stiftende generalforsamling.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

Statsautoriseret revisor vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og andre tillidsposter med undtagelse af formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen under hensyn til bestemmelserne i denne vedtægt.

Repræsentanten, udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen, kan ikke besætte foreningens formands-, næstformands-, eller kassererpost.

Frivilligcenterets daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Frivilligcenterets daglige leder er sekretær for bestyrelsen. Der skal som minimum udfærdiges et beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Referater skal lægges på foreningens hjemmeside.

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Til arbejdsgrupper kan vælges deltagere uden for bestyrelsen herunder personer, som ikke bor i eller arbejder som frivillige i Rødovre.

Stk. 6: Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kasserer. I kassererens fravær tegnes foreningen af formanden og næstformanden.


 

§ 7: Regnskab og revision:

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen fremlægger revisionspåtegnet regnskab og budget for kommende år til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 3: Det er et krav at revisor er statsautoriseret.


 

§ 8: Vedtægtsændringer:

Stk. 1: Ønske om ændring af disse vedtægter skal fremsættes som særskilt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 3: Vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst 1/3 af de stem-meberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Hvis ikke 1/3 stemmeberettigede medlemmer er fremmødt kan ny ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal fra fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


 

§ 9: Opløsning af foreningen:

Stk. 1: Bestyrelsen kan på generalforsamlingen stille forslag om, at foreningen Rødovre Frivilligcenter nedlægges. Forslag om nedlæggelse af foreningen skal fremgå som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Herunder med forslag til aktivernes anvendelse.

Stk. 2: Nedlæggelse af foreningen kræver tilstedeværelse af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Hvis ikke 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt skal ny ekstraordinær generalforsamling indkaldes.

Nedlæggelse af foreningen kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 3: Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens aktiver, herunder overskud og formue, primært gå til formål som beskrevet i foreningens vedtægter, subsidiært til Rødovre Kommune.

 

Vedtaget af generalforsamlingen 24. april 2019