Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om Os

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter

Herunder finder du vedtægterne for Rødovre Frivilligcenter. 

Her kan du downloade vedtægterne i PDF-format

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningen Rødovre Frivilligcenter (RFC) er stiftet 24. maj 2007. Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune.

 
§ 2. Formål:

Formålet med foreningen Rødovre Frivilligcenter er at: 

  • Udvikle det frivillige arbejde samt være med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats på tværs af de frivillige sociale områder i Rødovre.

  • Være et kompetencecenter for frivillige sociale foreninger i Rødovre, både før, under og efter de frivillige sociale foreninger er etableret.

  • Være et kraftcenter for sociale selvhjælpsgrupper i Rødovre og omegn.

  • Synliggøre det frivillige sociale arbejde og gøre den frivillige indsats accepteret og værdsat i lokalsamfundet.

  • Støtte såvel foreninger, organisationer, interessegrupper og enkeltpersoner i udførelsen af frivilligt socialt arbejde.

 Bestyrelsen er forpligtet til årligt at vurdere og tiltræde eller søge foreningens formål ændret på det årlige repræsentantskabsmøde jf. § 9.

§ 3. Medlemskab:

 § 3, stk. 1:

Som medlem kan optages alle foreninger (medlemsforeninger), grupper og enkeltpersoner, som kan tilslutte sig Rødovre Frivilligcenters vedtægter og formål.

Medlemmerne må ikke agitere eller forkynde religion eller politik i RFC’s lokaler. 

Alle, som bruger RFC’s faciliteter, skal være medlem af RFC. Bestyrelsen kan i en overgangsperiode dispensere fra kravet om medlemskab. 

§ 3, stk. 2:

I tvivlsspørgsmål om, hvorvidt medlemskab falder ind under RFC’s formålsparagraf, vil den endelige afgørelse ligge i Frivilligcentrets bestyrelse.

§3, stk. 3:

Medlemmer har pligt til at efterleve Rødovre Frivilligcenters vedtægter. I modsat fald kan medlemmet ekskluderes. Forslag om eksklusion skal fremsættes med en skriftlig begrundelse (jf. § 4 stk. 4), og fremgå som et særskilt punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden.

Eksklusionen vedtages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

§3, stk. 4:

Kommunen er født medlem af foreningen. 

§ 3, stk. 5:

Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.

§3, stk. 6:

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 4: Repræsentantskabet:

 § 4, Stk. 1:

Den øverste myndighed i alle spørgsmål er repræsentantskabet, som består af op til 2 repræsentanter fra hvert af medlemmerne af Rødovre Frivilligcenter. Repræsentanterne udpeges af det enkelte medlem af Frivilligcentret. For at udpege repræsentanter skal medlemmet have været medlem af Frivilligcentret i mindst 4 uger. 

Repræsentantskabet træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Dog gælder særlige regler ved eksklusion (§ 3, stk. 3), vedtægtsændringer (§ 9, stk. 2) og opløsning af foreningen (§ 10, stk. 2).

 § 4, stk. 2:

Hvert medlem udpeger op til to medlemmer af repræsentantskabet ud fra følgende: 

a.  Medlemsforeninger skal udpege 1 medlem og kan udpege op til to medlemmer.

b.  Grupperinger, der ikke er organiseret som en forening, og som består af minimum 10 personer, kan udpege et til to medlemmer.

c.  Enkeltpersoner, der er medlem af RFC, kan ikke udpege medlemmer af repræsentantskabet. Enkeltpersoner kan danne en gruppering. jf. punkt b, med den deraf følgende ret til at udpege et til to medlemmer. 

Bestyrelsen opstiller krav til, hvilke oplysninger og informationer som kommende medlemmer skal afgive som del af ansøgningsprocessen til RFC.

 § 4, stk. 3:

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april. Som hovedregel afholdes repræsentantskabsmødet ved fysisk fremmøde i egnede lokaler i Rødovre. Hvis særlige forhold tilsiger det, kan repræsentantskabsmødet afholdes elektronisk ved hjælp af et egnet elektronisk værktøj. 

Repræsentantskabet indkaldes ved annoncering af den foreløbige dagsorden på foreningens hjemmeside og sociale medier samt ved elektronisk udsendelse af indkaldelsen til medlemmerne i Frivilligcentret med mindst 4 ugers varsel. 

§ 4, stk. 4:

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Forelæggelse af regnskab

4.  Fastsættelse af medlemskontingent

5.  Godkendelse af budget

6.  Indkomne forslag

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.  Valg af revisor

9.  Eventuelt


§ 4, stk. 5:

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsens forperson eller næstforperson skriftligt i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 

§ 4, stk. 6:

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget, samt forslag til vedtagelse på repræsentantskabsmødet sendes elektronisk til de indkaldte, jf § 4, stk. 2, senest 7 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

§ 5: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 § 5, stk. 1:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det med skriftlig angivelse af dagsorden. 

§ 5, stk. 2:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med 14 dages varsel, og skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.

§ 5, stk. 3:

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde har samme myndighed som det ordinære.

 

 § 6: Bestyrelsen

 § 6, stk. 1:

Den overordnede ledelse af foreningen Rødovre Frivilligcenter varetages af en bestyrelse under ansvar over for Repræsentantskabet.

 § 6, stk. 2:

 Bestyrelsen tilrettelægger, i samarbejde med centrets daglige leder, centrets aktiviteter. Centrets daglige leder refererer til forpersonen for bestyrelsen. Centrets øvrige personale og frivillige refererer direkte til centrets daglige leder.

 § 6, stk. 3:

 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges af repræsentantskabet og 1 er kommunal embedsmand udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune.

 De 6 personer, der opnår flest stemmer på repræsentantskabsmødet, udtages til bestyrelsen, dog kan der i bestyrelsen kun sidde én repræsentant fra hver medlemsforening eller gruppering: 

  • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i ulige år
  • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, og er på valg i lige å

Genvalg kan ske, dog højst to gange.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen og kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, medmindre der er tale om varigt eller længere tids (mindst 12 ugers) fravær af et bestyrelsesmedlem. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen pga. et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder suppleanten i den fratrådtes valgperiode.

§ 6, stk. 4:

Senest 4 uger efter repræsentantskabsmødet kan bestyrelsen supplere sig med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer områder og kompetencer, som skal understøtte det kommende års strategi. Eksempelvis repræsentanter udpeget fra lokaludvalg eller -råd, virksomhedsnetværk, kommune, uddannelsesinstitutioner, idræts- eller kulturområdet eller privatpersoner.

 De således udpegede bestyrelsesmedlemmer bidrager med en særlig juridisk, økonomisk, organisatorisk, social- og sundhedsfaglig og/eller lokalpolitisk kompetence, som aktivt understøtter Frivilligcentret og dets formål. De omhandlede bestyrelsesmedlemmer udpeges for 1 år ad gangen og har stemmeret i bestyrelsen.

 § 6, stk. 5:

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet med forperson, næstforperson, kasserer og sekretær for bestyrelsen. 

 Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen under hensyn til bestemmelserne i denne vedtægt.

 Repræsentanten, udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune, kan ikke besætte foreningens forpersons-, næstforpersons-, eller kassererpost.

 Frivilligcenterets daglige leder kan, hvis det aftales, deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Frivilligcenterets daglige leder kan, hvis det ønskes, være sekretær for bestyrelsen.

 Der skal som minimum udfærdiges et beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Beslutningsreferatet offentliggøres på foreningens hjemmeside, men kan bestå af en lukket del kun for bestyrelsen a.h.t. fortrolighed om personsager og konkurrencehensyn overfor samarbejdspartnere.

 § 6, stk. 6:

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Til arbejdsgrupper kan vælges deltagere uden for bestyrelsen herunder personer, som ikke bor eller arbejder som frivillige i Rødovre. 

§ 6, stk. 7:

Foreningen tegnes af forperson og kasserer i fællesskab. I forpersonens fravær tegnes foreningen af næstforpersonen og kasserer. I kassererens fravær tegnes foreningen af forpersonen og næstforpersonen.

§ 6, stk. 8:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende, og ved forpersonens fravær er næstforpersonens stemme afgørende.

  

 

§ 7: Alkoholpolitik

 Der indtages ikke alkohol i RFC’s lokaler eller ved RFC´s arrangementer. Dog kan bestyrelsen ved særlige lejligheder såsom julearrangementer o.l. give dispensation hertil.

 

  

§ 8: Regnskab og revision:

 § 8, stk. 1:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 8, stk. 2:

Bestyrelsen fremlægger revisionspåtegnet regnskab og budget for kommende år til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

§ 8, stk. 3:

Det er et krav, at revisor er registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

  

 

§ 9: Vedtægtsændringer:

 § 9, stk. 1:

Ønske om ændring af disse vedtægter skal fremsættes som særskilt punkt på dagsordenen for et repræsentantskabsmøde. 

§ 9, stk. 2:

Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages, hvis 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet er repræsenteret, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er mindre end 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 12 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 § 10: Opløsning af foreningen:

 § 10, stk. 1:

Bestyrelsen kan på repræsentantskabsmødet stille forslag om, at foreningen Rødovre Frivilligcenter nedlægges. Forslag om nedlæggelse af foreningen skal fremgå som et særskilt punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden, herunder med forslag til aktivernes anvendelse. 

§ 10, stk. 2:

Nedlæggelse af foreningen kræver tilstedeværelse af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer på repræsentantskabsmødet. Hvis ikke 1/3 stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, skal nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes. 

Nedlæggelse af foreningen kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. 

§ 10, stk. 3.

Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens aktiver, herunder overskud og formue, primært gå til formål som beskrevet i foreningens vedtægter, subsidiært til Rødovre Kommune.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. august 2023